Specialist in arbeidsrecht

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Een arbeidsovereenkomst kan voor onbepaalde of voor bepaalde tijd worden aangegaan. In een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt geen einddatum overeengekomen. In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd spreken partijen af dat de overeenkomst op een bepaald moment van rechtswege eindigt. Dit moment kan een kalenderdatum zijn, of een objectief bepaalbare datum waarop een bepaalde situatie zich voordoet. Dit kan bijvoorbeeld gerelateerd zijn aan de voltooiing van een project, of de terugkeer van de door de tijdelijke kracht vervangen zieke werknemer.

Einde van rechtswege

De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege. Dit wil zeggen dat er geen rechtshandeling nodig is om het einde te bewerkstelligen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

Aanzegplicht

Hoewel de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege eindigt, rust op de werkgever een verplichting ten opzichte van de werknemer: de aanzegplicht. De aanzegplicht houdt in dat de werkgever de werknemer uiterlijk een maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst schriftelijk dient te informeren of de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet. Zo ja, dan dient hij daarbij aan te geven onder welke voorwaarden dat gebeurt

Deze verplichting geldt niet als:

  • De arbeidsovereenkomst is overeengekomen voor een periode korter dan zes maanden;
  • Het einde van de arbeidsovereenkomst niet op een kalenderdatum is gesteld, maar op een ander tijdstip eindigt.

Gevolgen achterwege blijven aanzegging

Komt de werkgever de aanzegplicht niet na, dan wordt de arbeidsovereenkomst voortgezet onder dezelfde voorwaarden en voor dezelfde tijd als de vorige arbeidsovereenkomst, maar voor hooguit één jaar. Daarnaast is hij de werknemer in dat geval een vergoeding verschuldigd van één maandsalaris. De werknemer heeft dus in beginsel recht op deze vergoeding, ookal is de arbeidsovereenkomst voortgezet.

Gevolgen te late aanzegging

Als de werkgever te laat aanzegt, dus korter dan een maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, dan is de werkgever de werknemer een vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding is gelijk aan het salaris over de periode dat de werkgever te laat was. Informeert de werkgever de werknemer bijvoorbeeld een week te laat, dan heeft de werknemer recht op het salaris over een week. Ook voor deze vergoeding geldt dat de werknemer hier in beginsel recht op heeft, ongeacht of de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet of niet.

Contact

Meer weten over de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd? WAL Legal helpt u graag verder. Neem gerust contact met ons op.