Specialist in arbeidsrecht

Internationale arbeidsovereenkomst

Arbeidsovereenkomst met internationaal aspect

Is sprake van een geschil voortvloeiend uit een arbeidsovereenkomst met een internationaal aspect, wat kort gezegd wil zeggen dat uit het recht van verschillende landen moet worden gekozen, dan gelden er regels om te bepalen welke rechter bevoegd is kennis te nemen van het geschil en welk recht van toepassing is op de arbeidsovereenkomst.

Als een geschil tot een gerechtelijke procedure komt, zal de rechter eerst kijken of hij bevoegd is hiervan kennis te nemen. Is dit het geval, dan zal hij beoordelen welk recht van toepassing is.

Bevoegde rechter

Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bevat bepalingen die de rechtsmacht van de Nederlandse rechter bepalen. Het eerste artikel geeft echter aan dat de in deze wet opgenomen bevoegdheidsbepalingen alleen toepasselijk zijn als de bevoegde rechter niet wordt bepaald door verdragen of EG-verordeningen.

Betreft het een arbeidszaak, dan zal de Nederlandse rechter meestal de Europese EEX-Verordening, ook wel Brussel I, toepassen om te beoordelen of hij bevoegd is. In deze verordening is een bijzondere bevoegdheidsregeling opgenomen voor arbeidsgeschillen.

Komt het initiatief voor een procedure vanuit de werknemer, en is de werkgever dus de verweerder, dan geldt dat de werkgever kan worden opgeroepen voor het gerecht van de volgende landen:

  1. Waar de werkgever woonplaats heeft;
  2. Waar de werknemer gewoonlijk werkt of heeft gewerkt;
  3. Als de werknemer niet in hetzelfde land gewoonlijk werkt of heeft gewerkt, waar de vestiging zich bevindt of bevond die de werknemer in dienst heeft genomen.

Initieert de werkgever de procedure, dan dient de werkgever de werknemer op te roepen voor het gerecht van het land waar de werknemer woonplaats heeft.

Van deze regels kan alleen worden afgeweken in een overeenkomst tussen de werkgever en de werknemer die is gesloten na het ontstaan van het geschil, waarin de werknemer een extra mogelijkheid wordt gegeven voor wat betreft de bevoegde rechter.

Toepasselijk recht

Is de Nederlandse rechter bevoegd, dan zal hij beoordelen welk recht de arbeidsovereenkomst beheerst. Dit zal hij in beginsel doen aan de hand van de Rome I-Verordening. Ook deze verordening bevat bijzondere regels voor de vaststelling van het toepasselijke recht in geval van een individuele arbeidsovereenkomst.

Een eventuele rechtskeuze van partijen staat voorop: het door de werkgever en werknemer in de arbeidsovereenkomst overeengekomen toepasselijke recht, dient te worden toegepast. Deze rechtskeuze mag er echter niet toe leiden dat de werknemer de dwingendrechtelijke bescherming verliest die hij op grond van het recht dat zonder rechtskeuze van toepassing zou zijn geweest, geniet. Dergelijke bepalingen gaan dus vóór op een door partijen overeengekomen rechtskeuze.

Zijn partijen geen rechtskeuze overeengekomen, dan is het recht van het land waar de werknemer gewoonlijk zijn arbeid verricht van toepassing. Kan het toepasselijke recht niet op deze basis worden vastgesteld, dan geldt het recht van het land waar zich de vestiging bevindt die de werknemer in dienst heeft genomen. Blijkt uit het geheel van de omstandigheden echter dat de arbeidsovereenkomst een kennelijk nauwere band heeft met een ander land, dan is het recht van dat land van toepassing.

Contact

Meer weten over de internationale arbeidsovereenkomst, de bevoegde rechter en/of het op de arbeidsovereenkomst van toepassing zijnde recht? WAL Legal helpt u graag verder. Neem gerust contact met ons op.