Specialist in arbeidsrecht

Ketenregeling

Het is niet mogelijk onbeperkt opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met een werknemer overeen te komen. Dit is geregeld in de zogenoemde ketenregeling, te vinden in artikel 7:668a BW. De ketenregeling houdt in dat als verschillende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar opvolgen met tussenpozen van ten hoogste zes maanden, de laatst aangegane arbeidsovereenkomst automatisch voor onbepaalde tijd is als:

  • de arbeidsovereenkomsten inclusief tussenpozen een periode van 36 maanden hebben overschreden, of
  • sprake is van meer dan drie overeenkomsten.

Uitzonderingen op de ketenregeling

Korte verlenging

De eerste uitzondering is dat na een arbeidsovereenkomst voor 36 maanden of langer een arbeidsovereenkomst voor maximaal drie maanden kan worden aangegaan als deze onmiddellijk volgt op de eerdere arbeidsovereenkomst. Hierdoor is een korte verlenging mogelijk, zonder dat dit een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd tot gevolg heeft.

Uitgezonderde groepen werknemers

De ketenregeling is niet van toepassing op arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg. Daarnaast geldt deze niet voor een arbeidsovereenkomst met een werknemer die jonger is dan 18 jaar en gemiddeld maximaal 12 uur per week arbeid verricht. Verder zijn werknemers op een school uitgezonderd als de arbeidsovereenkomst is aangegaan ter vervanging van ziekte van een andere werknemer die een onderwijsgevende of -ondersteunende functie bekleedt. De ketenregeling kan tot slot bij cao buiten toepassing worden verklaard. Dit kan alleen voor zover het niet van toepassing zijn ziet op bij ministeriële regeling aangewezen functies.

Statutair bestuurder

Betreft het een arbeidsovereenkomst met een statutair bestuurder, dan kan worden afgeweken van de periode van 36 maanden. Dit dient schriftelijk overeengekomen te worden. Dit gebeurt doorgaans in de arbeidsovereenkomst. Zo kan bijvoorbeeld worden afgesproken dat er drie aansluitende arbeidsovereenkomsten voor vier jaar kunnen worden gesloten, zonder dat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Een vierde arbeidsovereenkomst zal wel voor onbepaalde tijd zijn.

Oudere werknemer

Sluit een werkgever een tijdelijke arbeidsovereenkomst met een werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, dan geldt een versoepelde regeling. Met deze werknemer kunnen in een periode van ten hoogste 48 maanden maximaal zes opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden gesloten, zonder dat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat.

Cao

Tot slot kan bij cao van de ketenregeling worden afgeweken. Hierbij geldt dat de periode van 36 maanden kan worden verlengd naar ten hoogste 48 maanden en kunnen in plaats van drie, maximaal zes opvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten worden gesloten zonder dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Deze uitzondering is beperkt tot uitzendovereenkomsten en bepaalde functies waarvoor de afwijking vereist is vanwege de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering.

Daarnaast is het bij cao mogelijk om de tussenpoos van zes maanden te verkorten naar drie maanden als het terugkerend tijdelijk werk betreft. Met een dergelijke kortere termijn wordt de keten sneller doorbroken, waardoor het aantal tijdelijke arbeidsovereenkomsten en de periode waarvoor deze worden aangegaan, opnieuw beginnen te tellen en er dus minder snel een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat.

Contact

Meer weten over de ketenregeling of opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd? WAL Legal helpt u graag verder. Neem gerust contact met ons op.