Specialist in arbeidsrecht

Medezeggenschap

Medezeggenschapsorganen

Op grond van de Wet op de ondernemingsraden zijn ondernemingen waarin ten minste 50 personen werkzaam zijn, verplicht een ondernemingsraad in te stellen. Zijn er minder dan 50, maar meer dan 10 personen werkzaam in de onderneming (een kleine onderneming), dan kan de ondernemer een personeelsvertegenwoordiging instellen. De ondernemer is hiertoe verplicht als de meerderheid van de in de onderneming werkzame personen hierom verzoekt. Is er geen ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging ingesteld in een kleine onderneming, dan is de ondernemer verplicht personeelsvergaderingen te houden.

Doel medezeggenschapsorgaan

Het medezeggenschapsorgaan behartigt de belangen van de achterban: de in de onderneming werkzame personen. De in de onderneming werkzame personen kunnen via het medezeggenschapsorgaan invloed uitoefenen op het beleid van de onderneming. Het orgaan wordt geïnformeerd, adviseert en beslist mee over het door de onderneming te voeren beleid en de personeelsbelangen.

Bevoegdheden medezeggenschapsorgaan

Recht op informatie

De ondernemer is verplicht het medezeggenschapsorgaan alle informatie te verstrekken die het redelijkerwijs nodig heeft voor de vervulling van zijn taak. De ondernemer dient minimaal jaarlijks, en in het geval van een personeelsvergadering minimaal tweemaal per jaar, een overlegvergadering met het medezeggenschapsorgaan te houden waarin de algemene gang van zaken wordt besproken.

Adviesrecht

Daarnaast heeft elk medezeggenschapsorgaan een adviesrecht.

Het adviesrecht van de ondernemingsraad beslaat een aantal limitatief in de wet opgesomde onderwerpen. Samengevat dient de ondernemer de ondernemingsraad om advies te vragen als hij voornemens is een belangrijk besluit te nemen aangaande de financiële of organisatorische zaken van de onderneming. Voorbeelden zijn de overdracht van de zeggenschap over de onderneming, de beëindiging van het bedrijf of van een onderdeel daarvan, het doen van een grote investering ten behoeve van de onderneming, of het invoeren of wijzigen van een belangrijke technologische voorziening.

Ook de personeelsvertegenwoordiging en de personeelsvergadering hebben een adviesrecht. Deze medezeggenschapsorganen hebben een adviesrecht als het gaat om voorgenomen besluiten van de ondernemer die kunnen leiden tot verlies van een arbeidsplaats of een belangrijke verandering van de arbeid, de arbeidsvoorwaarden of de arbeidsomstandigheden van ten minste een kwart van de in de onderneming werkzame personen.

Instemmingsrecht

De personeelsvertegenwoordiging en de ondernemingsraad hebben tot slot een instemmingsrecht.

De ondernemingsraad heeft een instemmingsrecht in het geval van voorgenomen besluiten van de ondernemer op het gebied van het sociaal beleid binnen het bedrijf, zoals een besluit tot het vaststellen of wijzigen van een regeling met betrekking tot de arbeids- en rusttijden, de arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim of het re-integratiebeleid, het aanstellings- of ontslagbeleid, op het gebied van personeelsopleiding en personeelsbeoordeling, of een belonings- of functiewaarderingssysteem.

De ondernemer dient de personeelsvertegenwoordiging om instemming te verzoeken als het een voorgenomen besluit betreft tot het vaststellen of wijzigen van een regeling met betrekking tot de arbeids- en rusttijden, de arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim of het re-integratiebeleid.

Instemming is niet vereist als de betrokken aangelegenheid voor de onderneming al inhoudelijk is geregeld in een cao.

Aanvullende bevoegdheden

Naast de wettelijke bevoegdheden van het medezeggenschapsorgaan, kunnen aanvullende bevoegdheden worden toegekend in een toepasselijke cao en/of een overeenkomst tussen de ondernemer en het medezeggenschapsorgaan.

Contact

Meer weten over medezeggenschap? WAL Legal helpt u graag verder. Neem gerust contact met ons op.