Specialist in arbeidsrecht

Ontslag op staande voet

Een ontslag op staande voet is de onverwijlde opzegging om een dringende reden door de werkgever of de werknemer. Bij een dergelijk ontslag wordt de opzegtermijn niet in acht genomen, maar eindigt de arbeidsovereenkomst (vrijwel) direct. Gezien de verstrekkende gevolgen wordt streng getoetst of aan de vereisten voor een geldig ontslag op staande voet is voldaan.

Hieronder zal nader ingegaan worden op het ontslag op staande voet door de werkgever.

Dringende reden

Om te beoordelen of sprake is van een dringende reden die een ontslag op staande voet rechtvaardigt, worden alle omstandigheden van het geval in aanmerking genomen. Deze omvatten de aard en de ernst van de gedraging van de werknemer, de aard en duur van het dienstverband, de wijze waarop de werknemer het dienstverband heeft uitgevoerd, maar ook de persoonlijke omstandigheden van de werknemer. Alle omstandigheden afwegend, moet voor de werkgever de noodzaak bestaan om de arbeidsovereenkomst op een zo kort mogelijke termijn te beëindigen.

Onverwijldheidseis

Is sprake van een dringende reden, dan kan van de werkgever niet gevergd worden de arbeidsovereenkomst nog langer voort te zetten, ook niet gedurende de opzegtermijn. De werkgever moet dan ook onverwijld overgaan tot opzegging van het dienstverband. Wel bestaat er ruimte om nader onderzoek te doen of sprake is van een dringende reden en juridisch advies in te winnen. Daarnaast is het raadzaam voor de werkgever – hoewel niet verplicht – om de werknemer te horen, voordat tot een ontslag op staande voet wordt overgegaan.

Mededelingseis

Behalve de opzegging zelf, dient ook de reden voor het ontslag onverwijld worden medegedeeld. Het moet de werknemer meteen duidelijk zijn waarom hij wordt ontslagen. Bij de beoordeling van de rechtsgeldigheid van het ontslag op staande voet worden alleen de medegedeelde redenen meegewogen. De werkgever dient deze redenen te bewijzen. Kan de werkgever slechts een deel van de medegedeelde dringende reden aantonen, dan is het ontslag alleen rechtsgeldig als dit vastgestelde deel voldoende is voor een ontslag op staande voet.

Gevolgen rechtsgeldig ontslag op staande voet

Heeft de werkgever de werknemer terecht op staande voet ontslagen, dan eindigt de arbeidsovereenkomst per het moment van het ontslag. Vanaf dat moment heeft de werknemer niet langer recht op loon of enige andere voorwaarden voortvloeiend uit de arbeidsovereenkomst. Daarnaast zal de werknemer de werkgever een schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan het loon over de geldende – maar terecht niet in acht genomen – opzegtermijn, indien de werknemer de werkgever door opzet of schuld een dringende reden heeft gegeven om de arbeidsovereenkomst onverwijld op te zeggen. Als de werknemer een ernstig verwijt kan worden gemaakt van de verweten gedraging, heeft hij geen recht op een transitievergoeding. Tot slot zal de werknemer in beginsel geen aanspraak hebben op een WW-uitkering na een rechtsgeldig gegeven ontslag op staande voet.

Gevolgen niet rechtsgeldig ontslag op staande voet

Is aan één van de vereiste voor een ontslag op staande voet niet voldaan, dan is de opzegging niet rechtsgeldig. De werknemer kan in dat geval in rechte verzoeken om herstel van de arbeidsovereenkomst. Hij kan er ook voor kiezen zich bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst neer te leggen. Het onterecht gegeven ontslag wordt dan automatisch als ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever aangemerkt. De werknemer kan op deze grond de transitievergoeding, een vergoeding voor de onregelmatige opzegging, en een billijke vergoeding verzoeken. Daarnaast zal de werkgever in dit geval geen rechten kunnen ontlenen aan een eventueel overeengekomen concurrentiebeding.

Contact

Meer weten over ontslag op staande voet? WAL Legal helpt u graag verder. Neem gerust contact met ons op.