Specialist in arbeidsrecht

Ontslagvergoedingen

Beëindigingswijze en ontslagvergoeding

Als de werkgever het initiatief neemt de arbeidsovereenkomst met de werknemer te beëindigen, heeft de werknemer in veel gevallen recht op een financiële compensatie. Op welke beëindigingsvergoeding(en) de werknemer aanspraak kan maken, hangt af van de wijze waarop de arbeidsovereenkomst eindigt en de reden voor de beëindiging.

Transitievergoeding

Kort gezegd is de werkgever de transitievergoeding aan de werknemer verschuldigd als de arbeidsovereenkomst door toedoen van de werkgever eindigt. De arbeidsovereenkomst eindigt door toedoen van de werkgever als de werkgever het initiatief neemt tot beëindiging, danwel als de werknemer het initiatief neemt de arbeidsovereenkomst te beëindigen als gevolg van verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.

De transitievergoeding bedraagt een derde van het maandloon voor elk jaar dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd, en een evenredig deel daarvan voor een periode korter dan een jaar. De transitievergoeding bedraagt maximaal € 83.000 (in 2020) of een jaarsalaris als dit meer is.

Contractuele ontslagvergoeding

De werkgever en werknemer kunnen ook overeenkomen dat de werkgever de werknemer een vergoeding zal betalen in geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Dit kan – meestal onder nader bepaalde voorwaarden – op voorhand in de arbeidsovereenkomst overeengekomen worden. Eindigt de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden door middel van een beëindigingsovereenkomst, dan is het gebruikelijk dat een door partijen overeen te komen ontslagvergoeding hier onderdeel van uitmaakt.

Billijke vergoeding en cumulatievergoeding

In het geval de rechter de arbeidsovereenkomst ontbindt en daarbij oordeelt dat de ontbinding het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever, kan hij de werknemer een billijke vergoeding toekennen.

Tot slot kan de rechter aan de werknemer een vergoeding van ten hoogste de helft van de transitievergoeding toekennen als de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden op grond van een cumulatie van ontslaggronden (de cumulatiegrond of i-grond). Het gaat om een vergoeding naast de transitievergoeding en een eventuele billijke vergoeding.

Contact

Meer weten over ontslagvergoedingen? WAL Legal helpt u graag verder. Neem gerust contact met ons op.