Specialist in arbeidsrecht

Ontslagvergoedingen

Beëindigingswijze en ontslagvergoeding

Als de werkgever het initiatief neemt de arbeidsovereenkomst met de werknemer te beëindigen, heeft de werknemer in veel gevallen recht op een financiële compensatie. Op welke beëindigingsvergoeding(en) de werknemer aanspraak kan maken, hangt af van de wijze waarop de arbeidsovereenkomst eindigt en de reden voor de beëindiging.

Transitievergoeding

Kort gezegd is de werkgever de transitievergoeding aan de werknemer verschuldigd als de arbeidsovereenkomst ten minste twee jaar heeft geduurd en door toedoen van de werkgever eindigt. De arbeidsovereenkomst eindigt door toedoen van de werkgever als de werkgever het initiatief neemt tot beëindiging, danwel als de werknemer het initiatief neemt de arbeidsovereenkomst te beëindigen als gevolg van verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.

Contractuele ontslagvergoeding

De werkgever en werknemer kunnen ook overeenkomen dat de werkgever de werknemer een vergoeding zal betalen in geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Dit kan – meestal onder nader bepaalde voorwaarden – op voorhand in de arbeidsovereenkomst overeengekomen worden. Eindigt de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden door middel van een beëindigingsovereenkomst, dan is het gebruikelijk dat een door partijen overeen te komen ontslagvergoeding hier onderdeel van uitmaakt.

Billijke vergoeding

Tot slot kan de rechter de werknemer een billijke vergoeding toekennen in het geval de rechter de arbeidsovereenkomst ontbindt, en daarbij oordeelt dat de ontbinding het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.

Contact

Meer weten over ontslagvergoedingen? WAL Legal helpt u graag verder. Neem gerust contact met ons op.