Specialist in arbeidsrecht

Opzegtermijn

Zowel de werkgever als de werknemer dient bij opzegging van de arbeidsovereenkomst een opzegtermijn in acht te nemen. Alleen bij een ontslag op staande voet of een beëindiging tijdens de proeftijd hoeft geen opzegtermijn in acht worden genomen.

Wettelijke opzegtermijn

De wettelijke opzegtermijn geldt als partijen geen andere opzegtermijn zijn overeengekomen. De arbeidsovereenkomst dient in beginsel opgezegd te worden tegen het einde van de maand.

De werknemer dient een opzegtermijn van één maand in acht te nemen. De opzegtermijn voor de werkgever bedraagt:

  • Eén maand als de arbeidsovereenkomst korter dan vijf jaar heeft geduurd;
  • Twee maanden als de arbeidsovereenkomst vijf tot tien jaar heeft geduurd;
  • Drie maanden bij een arbeidsovereenkomst met een duur tussen de tien en vijftien jaar;
  • Vier maanden als de arbeidsovereenkomst vijftien jaar of langer duurde;
  • Eén maand in geval van een arbeidsovereenkomst met een werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt.

Afwijkende opzegtermijn

Partijen kunnen overeenkomen dat de arbeidsovereenkomst niet tegen het einde van de maand wordt opgezegd, maar dat dit bijvoorbeeld mogelijk is tegen elke dag van de maand (met inachtneming van de opzegtermijn)

Daarnaast is het mogelijk een afwijkende lengte van de opzegtermijn af te spreken. De termijnen kunnen alleen worden verkort bij cao of bij een regeling door een daartoe bevoegd bestuursorgaan. De termijnen kunnen door partijen schriftelijk worden verlengd. Hiervoor geldt dat de opzegtermijn voor de werknemer niet langer mag zijn dan zes maanden. Daarnaast dient de opzegtermijn voor de werkgever minimaal het dubbele dan die voor de werknemer te zijn.

Tussentijdse opzeggingsmogelijkheid contract voor bepaalde tijd

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan alleen tussentijds worden opgezegd als dit door partijen is overeengekomen. Is geen tussentijdse opzegmogelijkheid opgenomen, dan kan noch de werkgever, noch de werknemer, de arbeidsovereenkomst tussentijds opzeggen zonder dat de opzeggende partij schadeplichtig wordt jegens de andere partij. Wel is het mogelijk dat partijen, indien een opzegging door een van beide gewenst is, hier alsnog afspraken over maken.

Contact

Meer weten over de geldende opzegtermijn? WAL Legal helpt u graag verder. Neem gerust contact met ons op.