Specialist in arbeidsrecht

Overgang van onderneming

Definitie overgang van onderneming

De wet definieert een overgang van onderneming als ‘de overgang, ten gevolge van een overeenkomst, een fusie of een splitsing, van een economische eenheid die haar identiteit behoudt’, artikel 7:662 lid 2 sub a BW.

Overgang als gevolg van een overeenkomst

Het begrip overeenkomst als grondslag voor de overgang wordt ruim uitgelegd. Het is hiervoor niet nodig dat er een rechtstreekse overeenkomst is tussen de overdragende en de verkrijgende partij. Voldoende is dat de overgang plaatsvindt in het kader van contractuele betrekkingen. 

Economische eenheid

Een economische eenheid wordt in de wet nader gedefinieerd als ‘een geheel van georganiseerde middelen, bestemd tot het ten uitvoer brengen van een al dan niet hoofdzakelijk economische activiteit’, artikel 7:662 lid 2 sub b BW. Het moet gaan om een economische activiteit met een eigen doelstelling en identiteit. Een bedrijf in haar geheel, maar ook een bedrijfsonderdeel kan hier onder vallen: als het bedrijfsonderdeel voldoende op zichzelf en los van de onderneming staat, is sprake van een economische eenheid.

Behoud identiteit

Een onderneming gaat alleen over als haar identiteit voor en na de transactie dezelfde is. Behoud van identiteit kan met name blijken uit het voortzetten of hervatten van dezelfde of soortgelijke bedrijfsactiviteiten door de verkrijger. Om vast te stellen of hieraan is voldaan, moet rekening worden gehouden met alle feitelijke omstandigheden die de betrokken transactie kenmerken, zoals:

  • De aard van de betrokken onderneming of vestiging;
  • Het al dan niet overdragen van de materiële activa zoals gebouwen en roerende goederen;
  • De waarde van de immateriële activa op het tijdstip van de overdracht;
  • Het al dan niet overnemen van vrijwel al het personeel door de nieuwe ondernemer;
  • Het al dan niet overdragen van de klantenkring;
  • De mate waarin de voor en na de overdracht verrichte activiteiten met elkaar overeenkomen;
  • De duur van een eventuele onderbreking van die activiteiten.

Al deze factoren zijn evenwel slechts deelaspecten van het te verrichten globale onderzoek en mogen daarom niet elke afzonderlijk worden beoordeeld.

Afhankelijk van de aard van de uitgeoefende activiteit wordt aan bepaalde criteria meer belang gehecht. Gaat het om een onderneming waarin het personeel het meest wezenlijke onderdeel vormt, dan kwalificeert de onderneming als arbeidsintensief. Er wordt dan voornamelijk waarde aan gehecht of het grootste deel van het personeel wordt overgenomen om te beoordelen of sprake is van een overgang van onderneming. Vormt het meest wezenlijke onderdeel van de onderneming de materiële activa, dan gaat het om een kapitaalintensieve onderneming. Hierbij wordt voornamelijk belang gehecht aan of de activa worden overgedragen bij het beantwoorden van de vraag of sprake is van een overgang van onderneming.

Gevolgen overgang van onderneming

Is er sprake van een overgang van onderneming, dan gaan de werknemers van de vervreemdende partij van rechtswege mee over naar de verkrijgende partij. Deze werknemers behouden daarbij de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de arbeidsovereenkomst zoals die gelden op het moment van de overgang. Dit heeft tot gevolg dat de verkrijger de overgegane werknemer hetzelfde arbeidsvoorwaardenpakket moet bieden als de werknemer bij de vervreemder had.

Contact

Meer weten over overgang van onderneming? WAL Legal helpt u graag verder. Neem gerust contact met ons op.