Specialist in arbeidsrecht

Statutair bestuurder

Benoeming statutair bestuurder

Voor de benoeming van een statutair bestuurder moet sprake zijn van een rechtsgeldig benoemingsbesluit, alsmede van een aanvaarding van de benoeming van de betreffende persoon. Meestal is de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) bevoegd de statutair bestuurder te benoemen. In geval van een structuurregime is de Raad van Commissarissen (RvC) het bevoegde orgaan.

Is de statutair bestuurder een natuurlijk persoon, dan zal de vennootschap waarvan hij bestuurder is doorgaans naast de benoeming een arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht met hem aangaan. In dit artikel wordt uitgegaan van de situatie dat de statutair bestuurder op basis van een arbeidsovereenkomst een dienstbetrekking is aangegaan met de vennootschap.

Ontslag statutair bestuurder

De statutair bestuurder die tevens werknemer van de vennootschap is, heeft zowel een vennootschapsrechtelijke als arbeidsrechtelijke relatie met de vennootschap. Dit speelt met name een rol bij het ontslag van de statutair bestuurder.

Vennootschapsrechtelijk ontslag

Het tot benoeming bevoegde orgaan (doorgaans de AVA of RvC) is ook het orgaan dat bevoegd is de statutair bestuurder te ontslaan uit zijn vennootschapsrechtelijke positie als bestuurder. De reden voor het ontslag is vennootschapsrechtelijk slechts beperkt toetsbaar. Een ontslagbesluit moet aan verschillende formele vereisten voldoen: er moet een formele AVA plaatsvinden, waarbij het voorgenomen ontslag op de agenda moet staan en de geldende oproeptermijn in acht wordt genomen. De bestuurder heeft daarnaast het recht gehoord te worden over zijn voorgenomen ontslag en heeft hierover een adviesrecht. Wordt niet aan de geldende formaliteiten voldaan, dan is het ontslagbesluit, afhankelijk van de schending, vernietigbaar of nietig.

Arbeidsrechtelijk ontslag

Het vennootschapsrechtelijke ontslag heeft in beginsel ook het einde van de arbeidsrechtelijke relatie tot gevolg. Er geldt dus geen preventieve ontslagtoets voor de bestuurder: er is geen toestemming van het UWV of ontbinding door de rechter nodig om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Wel heeft de statutair bestuurder recht op een transitievergoeding (als aan de voorwaarden daarvoor is voldaan). Daarnaast kan hij zijn ontslag achteraf aanvechten. Een verzoek tot herstel van de arbeidsovereenkomst staat echter niet open voor de bestuurder (tenzij het een bestuurder van een stichting betreft). De statutair bestuurder kan wel om een billijke vergoeding verzoeken, doorgaans gebaseerd op het ontbreken van een arbeidsrechtelijke redelijke grond voor ontslag. Een dergelijke grond moet er namelijk, ondanks het ontbreken van de preventieve ontslagbescherming, wel zijn.

Contact

Meer weten over de rechtspositie van de statutair bestuurder? WAL Legal helpt u graag verder. Neem gerust contact met ons op.