Specialist in arbeidsrecht

Verstoorde arbeidsverhouding

Eén van de redelijke gronden voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst is een verstoorde arbeidsverhouding tussen de werkgever en de werknemer. De verstoorde arbeidsverhouding dient zodanig te zijn, dat van de werkgever in redelijkheid niet langer gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst voort te zetten, zo blijkt uit artikel 7:669 lid 3 sub g BW.

Vereisten verstoorde arbeidsverhouding

Alleen als de arbeidsverhouding ernstig en duurzaam is verstoord en herstel van de relatie niet mogelijk is, is er een grond voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Daarnaast moet herplaatsing van de werknemer in een andere passende functie niet mogelijk zijn.

Ernstig en duurzaam verstoorde arbeidsverhouding

De werkgever dient de verstoorde arbeidsrelatie voldoende concreet te maken. Het dient hierbij te gaan om een verstoring tussen de werkgever en de werknemer, dat wil zeggen tussen de leidinggevende van de werknemer en de werknemer. Bestaat er een verstoorde relatie tussen twee werknemers die in hiërarchie gelijk zijn, dan levert dit geen grond voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst op. Wel kan het voorkomen dat deze verstoorde relatie doorwerkt naar de werkgever, waardoor (alsnog) een verstoorde arbeidsverhouding tussen de werkgever en (één van) de werknemer(s) kan ontstaan.

Als de verhouding al langere tijd is verstoord en er geen zicht is op verbetering, is er sprake van een duurzaam verstoorde relatie. Hier kan echter ook sprake van zijn als bij een dusdanig ernstig voorval, dat niet valt te verwachten dat herstel van de relatie nog mogelijk is.

Geen herstel arbeidsverhouding mogelijk

Op de werkgever rust de plicht te trachten de arbeidsrelatie te herstellen. Gedacht moet worden aan het voeren van gesprekken met de werknemer en het inzetten van mediation. Biedt dit geen uitkomst, dan wordt van de werkgever verwacht te onderzoeken of de werknemer kan worden herplaatst op een andere vestiging of afdeling waar de verstoring niet in de weg zit. In hoeverre dit laatste mogelijk is, zal mede afhangen van de grootte van de onderneming van de werkgever.

Contact

Meer weten over ontslag op grond van een verstoorde arbeidsverhouding? WAL Legal helpt u graag verder. Neem gerust contact met ons op.