Specialist in arbeidsrecht

Verwijtbaar handelen of nalaten

De werkgever kan de arbeidsovereenkomst beëindigen in geval van verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer, zodanig dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Is hier sprake van, dan geldt – anders dan bij de andere redelijke gronden voor ontslag – het herplaatsingsvereiste niet.

Wanneer is sprake van verwijtbaar handelen of nalaten

Het is in de eerste plaats aan de werkgever om te beoordelen of sprake is van dusdanig verwijtbaar gedrag van de werknemer dat dit een reden is voor ontslag. Alleen de mate van verwijtbaarheid van het handelen of nalaten is hierbij bepalend. Van belang hierbij is dat het de werknemer van tevoren duidelijk is welk handelen of nalaten ontoelaatbaar wordt geacht.

Daarnaast moet het gaan om een situatie waarin het van de werkgever niet langer gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. In dat verband moet worden aangetoond dat niet kan worden volstaan met een andere, minder vergaande, maatregel, zoals een negatieve beoordeling, waarschuwing of schorsing.

Ernstig verwijtbaar handelen of nalaten

Is het gedrag van de werknemer aan te merken als verwijtbaar, dan is dit een grond voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De werknemer heeft in dat geval recht op de transitievergoeding. Is echter sprake van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer, dan heeft hij geen aanspraak op de transitievergoeding. Daarnaast kan de arbeidsovereenkomst in dat geval worden ontbonden tegen een datum zonder dat de opzegtermijn in acht wordt genomen

Contact

Meer weten over de ontslaggrond verwijtbaar handelen of nalaten? WAL Legal helpt u graag verder. Neem gerust contact met ons op.