Specialist in arbeidsrecht

Werkgeversaansprakelijkheid

Zorgplicht werkgever

Op de werkgever rust een strenge zorgplicht te voorkomen dat een werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt, neergelegd in artikel 7:658 BW. Deze zorgplicht wordt nader ingekleurd door onder meer de Arbeidsomstandighedenwet en de daarop gebaseerde besluiten, maar ook door ongeschreven regels. De werkgever dient in dit kader de gevaren die hij kent en behoort te kennen, de te verwachten onoplettendheid van werknemers, en de mogelijkheid van het treffen van maatregelen in aanmerking te nemen.

Verband werkzaamheden en schade

Lijdt de werknemer schade in de uitoefening van de werkzaamheden, dan is de werkgever hier in beginsel voor aansprakelijk. ‘In de uitoefening van de werkzaamheden’ wordt ruim uitgelegd: behalve schade opgelopen bij het daadwerkelijke verrichten van het werk, valt hier bijvoorbeeld ook schade opgelopen tijdens werkgerelateerde activiteiten zoals een bedrijfsuitje onder.

Als de schade niet is geleden in de uitoefening van de werkzaamheden, maar er wel een verband bestaat tussen de schade en het werk, dan is de werkgever onder omstandigheden mogelijk alsnog aansprakelijk op grond van de redelijkheid en billijkheid of het goed werkgeverschap.

Uitzonderingen aansprakelijkheid werkgever

De werkgever kan aansprakelijkheid voor de door de werknemer geleden schade in de uitoefening van de werkzaamheden afweren indien:

  1. De werkgever aantoont dat hij zijn zorgplicht is nagekomen, of
  2. De schade ook zou zijn ontstaan als de werkgever niet was tekortgeschoten in zijn zorgplicht, of
  3. De schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.

Contact

Meer weten over werkgeversaansprakelijkheid? WAL Legal helpt u graag verder. Neem gerust contact met ons op.