Specialist in arbeidsrecht

De opdrachtgeversverklaring: vervolg maatregelen zelfstandigen

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Datum: 22 november 2019

Nieuws

Uitwerking van de opdrachtgeversverklaring

In navolging op de brief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 juni 2019, is op 22 november nadere informatie verstrekt over de opdrachtgeversverklaring. Het idee van de voorgestelde opdrachtverklaring is dat deze via een webmodule kan worden verkregen en zekerheid biedt of de arbeidsrelatie als arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht kwalificeert.

Webmodule

Door middel van de te ontwikkelen webmodule wordt op voorhand duidelijkheid gegeven of op grond van een opdrachtovereenkomst, in plaats van een arbeidsovereenkomst, kan worden gewerkt. Oftewel: de module geeft aan of de werkzaamheden door een werknemer moeten worden uitgevoerd, of dat het inschakelen van een zelfstandige mogelijk is. Is dit laatste het geval, dan ontvangt de opdrachtgever een opdrachtgeversverklaring.

Rechtsgevolgen uitkomst webmodule

De opdrachtgeversverklaring geeft de opdrachtgever vooraf zekerheid dat geen loonheffing hoeft te worden ingehouden, en geen premies werknemersverzekeringen en bijdrage Zvw hoeven te worden betaald.

Lijkt de werkwijze naar een arbeidsovereenkomst te wijzen, dan wordt een indicatie dienstbetrekking afgegeven. Deze indicatie heeft geen rechtsgevolgen; deze betekent dan ook niet per definitie dat ook daadwerkelijk sprake zal zijn van een arbeidsovereenkomst.

Is een opdrachtgeversverklaring afgegeven maar blijkt dat de webmodule niet naar waarheid is ingevuld of dat niet op de daarin aangegeven wijze in de praktijk ook wordt gewerkt, dan vervalt de hierop gebaseerde vrijwaring. De Belastingdienst zal dan aan de hand van alle feiten en omstandigheden beoordelen de arbeidsrelatie kwalificeert als een arbeidsovereenkomst of opdrachtovereenkomst. Dit geldt ook in het geval er geen opdrachtgeversverklaring is afgegeven, maar wel wordt gewerkt op basis van een opdrachtovereenkomst.

Vervolg

De ontwikkeling van de webmodule ter verkrijging van de opdrachtgeversverklaring is in volle gang. Over de definitieve versie wordt in het eerste kwartaal van 2020 meer informatie verwacht. De maatregelen zelfstandigen, te weten de opdrachtgeversverklaring maar ook de minimumbeloning zelfstandigen en de zelfstandigenverklaring, zullen de komende periode nader worden uitgewerkt. Wordt vervolgd.

Publicatiedatum: 13 februari 2020