Specialist in arbeidsrecht

De beoordeling van het zwaarwichtig belang bij eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst

Rechtspraak

Eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst

De werkgever kan de arbeidsvoorwaarden wijzigen met goedvinden van de werknemer. Een arbeidsovereenkomst kan echter ook worden gewijzigd op grond van het goed werknemerschap, ofwel de redelijkheid en billijkheid. Dit houdt in dat de werknemer op redelijke voorstellen van de werkgever, in verband met gewijzigde omstandigheden op het werk, in het algemeen positief behoort in te gaan. Hij mag dergelijke voorstellen alleen afwijzen als aanvaarding ervan redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd. Er moet dus een redelijk voorstel zijn, dat redelijkerwijs niet door de werknemer kan worden afgewezen.

De werkgever kan de arbeidsvoorwaarden alleen eenzijdig wijzigen als er een eenzijdig wijzigingsbeding met de werknemer is overeengekomen.

Het eenzijdig wijzigingsbeding

Het eenzijdig wijzigingsbeding is geregeld in artikel 7:613 BW. Het beding moet schriftelijk worden aangegaan. Daarnaast kan de werkgever hier alleen gebruik van maken als hij daarbij een zodanig zwaarwichtig belang heeft dat het belang van de werknemer hiervoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken.

Zwaarwichtig belang bij de wijziging

De werkgever moet bewijzen dat hij een zwaarwichtig belang heeft bij de wijziging, waarvoor het belang van de werknemer dient te wijken. De Hoge Raad heeft in drie gelijkluidende uitspraken van 29 november 2019 nader bepaald hoe deze toets moet worden toegepast. Geoordeeld is dat het gaat om een belangenafweging. De arbeidsovereenkomst kan op grond daarvan alleen ten nadele van de werknemer worden gewijzigd, als voldoende zwaarwegende belangen aan de kant van de werkgever dat rechtvaardigen. Dit betekent ook dat hoe zwaarwichtig de belangen van de werkgever moeten zijn, mede afhangt van het gewicht van de belangen van de werknemer bij het achterwege blijven van de wijziging.

Gewicht instemming medezeggenschapsorgaan

De Hoge Raad heeft zich hierbij niet uitgelaten over het gewicht van het oordeel van de ondernemingsraad over het al dan niet gerechtvaardigd zijn van de wijziging door de werkgever. Met het oog op de wetsgeschiedenis kan echter worden aangenomen dat instemming van een medezeggenschapsorgaan, of juist het ontbreken hiervan, meeweegt bij het oordeel of er voldoende zwaarwichtige belangen aan de kant van de werkgever aanwezig zijn.

Publicatiedatum: 31 juli 2020