Specialist in arbeidsrecht

Loonstop tijdens ziekte

ECLI:NL:RBROT:2020:8410, datum uitspraak: 21 augustus 2020
ECLI:NL:RBROT:2020:8411, datum uitspraak: 18 september 2020

Annotatie

Een werknemer heeft tijdens ziekte recht op loon. Hier bestaat een aantal uitzonderingen op. Zo heeft een werknemer geen recht op loon zolang hij zonder deugdelijke grond weigert mee te werken aan redelijke voorschriften van de werkgever om passend werk te verrichten.

Wanneer een loonstop?

De werknemer is verplicht mee te werken aan zijn re-integratie. Hij moet meewerken aan een plan van aanpak, en aan maatregelen ter bevordering van de re-integratie in zijn eigen of in passende arbeid. Als er passende arbeid voorhanden is, moet hij deze verrichten.

Als de werknemer dit weigert, dan kan, en zelfs moet, de werkgever de werknemer prikkelen dit te veranderen. Bijvoorbeeld door het geven van een waarschuwing of het stopzetten van het loon. Zodra de werkgever vermoedt dat er een grond is voor een loonstop en hij hiertoe wil overgaan, moet hij de werknemer hiervan eerst onverwijld in kennis stellen. Neemt de werkgever niet genoeg actie, dan kan het UWV een loonsanctie opleggen. De verplichte loondoorbetaling tijdens ziekte geldt dan niet voor twee, maar maximaal drie jaar.

De loonstop in de praktijk

De rechtbank Rotterdam oordeelde in twee recente zaken over een loonstop opgelegd door de werkgever.

Loonstop wegens niet meewerken aan mediation

In de eerste zaak adviseert de bedrijfsarts dat partijen mediation opstarten. Dit wordt een aantal keer uitgesteld, totdat de opvolging hiervan vanaf 6 januari 2020 mogelijk wordt gevonden. De werkneemster geeft aan dat zij zich niet in staat acht tot mediation en werkt hieraan niet mee. De werkgever staakt daarop het loon per 8 januari. Deze loonstop wordt opgeheven per 24 januari, het moment waarop de nieuwe bedrijfsarts in zijn evaluatie aangeeft geen oordeel te kunnen geven over de mogelijkheid van inzet van mediation.

De rechter oordeelt dat het onvoldoende aannemelijk is dat de werkneemster niet tot mediation in staat was. Ze had dit daarom niet mogen weigeren. Oftewel: de werkneemster had het redelijke voorschrift hiertoe moeten volgen. Over de (on)mogelijkheid daarvan had ze een deskundigenoordeel aan het UWV kunnen vragen. De loonstop over deze periode is terecht.

Loonstop wegens onaangekondigde vakantie

In dezelfde zaak gaat de werkneemster eind februari op vakantie, zonder dit aan de werkgever mede te delen. Ook voor deze vakantieperiode legt de werkgever de werkneemster een loonstop op.

Hoewel de werkneemster had moeten doorgeven dat zij op vakantie was, is dit geen reden voor een loonstop. Dit betreft namelijk geen redelijk voorschrift in het kader van de ziekte, noch valt dit onder een andere grond om tot een loonstop over te gaan. Daar komt bij dat ze in deze periode geen re-integratie-activiteiten kon verrichten, en dat deze ook niet van haar werden verwacht. De loonstop over deze periode is dan ook niet terecht.

Loonstop wegens niet meewerken aan re-integratie tweede spoor

In de tweede zaak van de rechtbank Rotterdam gaat het om een werkneemster die meer dan een jaar ziek is. Er wordt een trajectplan opgesteld in het kader van de tweede spoor re-integratie. Werknemer weigert dit te tekenen, en acht zichzelf niet in staat om dit traject te starten. Ze vraagt het UWV om een deskundigenoordeel. Daaruit blijkt dat zij onvoldoende re-integratie-inspanningen levert. Uiteindelijk tekent de werkneemster het trajectplan. Later volgt nog een deskundigenoordeel van het UWV, met wederom de constatering dat de werkneemster onvoldoende inspanningen heeft verricht tot het moment van tekenen van het plan: de inzet van het tweede spoor traject was niet onredelijk en passend bij de belastbaarheid van werkneemster.

Door zich op het standpunt te stellen dat zij niet in staat is mee te werken aan re-integratie in het tweede spoor en door te weigeren het trajectplan in het kader van re-integratie in het tweede spoor te ondertekenen, heeft werkneemster haar re-integratieverplichting geschonden. Dit wordt bevestigd door het UWV. De loonstop, die de werkgever na een aantal waarschuwingen heeft opgelegd, is dan ook terecht.

Publicatiedatum: 2 oktober 2020