Specialist in arbeidsrecht

Maatregelen zelfstandigen

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Datum: 24 juni 2019

Nieuws

Voortgang uitwerking maatregelen 'werken als zelfstandige'

Op 24 juni 2019 heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Tweede Kamer een brief gestuurd met een nieuwe uitwerking van maatregelen voor het werken als zelfstandige ter invulling van het regeerakkoord.

Drie maatregelen

De volgende drie maatregelen worden geïntroduceerd:

  1. Een minimumtarief voor zzp’ers van € 16 per uur ter bescherming van ‘de onderkant’;
  2. De introductie van een zelfstandigenverklaring om ruimte aan ‘de bovenkant’ te houden; en
  3. Een opdrachtgeversverklaring zodat partijen vooraf zekerheid hebben over de aard van de verhouding.

Minimumtarief zzp’ers

Ter bescherming van zzp’ers wordt een generiek minimum uurtarief van € 16 geïntroduceerd. Het tarief zal gelden voor direct aan de opdracht gerelateerde uren. Kosten die direct aan de opdracht gekoppeld zijn, dienen daarnaast apart vergoed te worden.

Op basis van een offerte van de opdrachtnemer waarin de directe uren en kosten zijn ingeschat, dient de opdrachtgever te controleren of de inschatting aannemelijk is en of het minimumtarief wordt gerekend. Blijkt achteraf van een onjuiste inschatting waardoor het minimumtarief niet wordt gehaald, dan dient de zakelijke opdrachtgever alsnog bij te betalen om aan de grens te voldoen. De verplichting om de inschatting op aannemelijkheid te toetsen en de bijbetalingsplicht zullen niet gelden voor particuliere opdrachtgevers.

Zelfstandigenverklaring

Door middel van een zelfstandigenverklaring wordt de opdrachtgever vooraf gevrijwaard van loonheffing en werknemersverzekeringen, ook als achteraf zou blijken dat de werkverhouding kwalificeert als een arbeidsovereenkomst. Daarnaast kan de werkende in dat geval geen aanspraak maken op bepaalde arbeidsrechtelijke voorwaarden, waarbij loondoorbetaling tijdens ziekte wordt genoemd, noch op de betaling van pensioenpremies en arbeidsvoorwaarden uit een cao.

Voor het verkrijgen van een zelfstandigenverklaring zullen de volgende voorwaarden gelden:

  • In de overeenkomst van opdracht is opgenomen dat partijen niet de bedoeling hebben een arbeidsovereenkomst te sluiten;
  • Het uurtarief bedraagt minimaal € 75, exclusief directe kosten;
  • De overeenkomst heeft een maximale duur van een jaar;
  • De opdrachtnemer is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven; en
  • Zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer ondertekenen de zelfstandigenverklaring.

Als (achteraf) blijkt dat niet aan de voorwaarden voor de zelfstandigenverklaring is voldaan, geldt deze met terugwerkende kracht niet – met alle gevolgen van dien mocht de werkverhouding als arbeidsovereenkomst kwalificeren.

Opdrachtgeversverklaring

Aan de hand van een – nog vorm te geven – webmodule zullen opdrachtgevers de mogelijkheid krijgen een opdrachtgeversverklaring aan te vragen. Deze verklaring geeft de opdrachtgever vooraf zekerheid dat geen loonheffing en werknemersverzekeringen hoeven worden betaald. Voorwaarden zijn wel dat (i) de module naar waarheid is ingevuld en (ii) feitelijk op de in de module aangegeven wijze uitvoering wordt gegeven aan de door partijen gesloten overeenkomst.

  • Klik hier voor een update over de opdrachtgeversverklaring.

Vervolg

Op dit moment ziet het ernaar uit dat de geschetste maatregelen in het derde kwartaal van 2019 in conceptwetgeving zullen worden uitgezet voor internetconsultatie. Ingezet wordt op inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving in 2021.

Publicatiedatum: 28 juni 2019