Specialist in arbeidsrecht

Wetsvoorstel overgang van onderneming in faillissement

Het concept wetsvoorstel is 29 mei 2019 ter consultatie gelegd.
In afwachting van verdere ontwikkelingen.

Wetgeving

Huidige regeling overgang van onderneming in faillissement

Bij een overgang van onderneming treden de werknemers van de vervreemdende onderneming in beginsel van rechtswege in dienst bij de verkrijgende onderneming met behoud van hun arbeidsvoorwaarden. De regels met betrekking tot overgang van onderneming zijn niet van toepassing als de vervreemder in een faillissementsprocedure is verwikkeld. Het Europese Hof van Justitie heeft bepaald dat deze uitzondering alleen geldt als de faillissementsprocedure is ingeleid met de intentie het vermogen te liquideren, niet als het voornemen bestaat de onderneming te continueren. Dit heeft tot rechtsonzekerheid geleid, waardoor een doorstart wordt bemoeilijkt. Het wetsvoorstel beoogt dit op te lossen.

Voorgestelde regeling overgang van onderneming in faillissement

Uitgangspunt van het wetsvoorstel is dat de werknemers die voor de gefailleerde onderneming werkzaam waren bij de verkrijgende onderneming in dienst treden in geval van een overgang van onderneming. Dit is alleen anders als er binnen 26 weken na de overgang noodzakelijkerwijs arbeidsplaatsen vervallen wegens bedrijfseconomische omstandigheden. In dat geval wordt aan de hand van objectieve selectiecriteria bepaald welke werknemers voor overgang in aanmerking komen. De aangeboden arbeidsovereenkomst is gelijk aan de arbeidsovereenkomst zoals gold tussen de gefailleerde werkgever en de werknemer. Een uitzondering hierop is dat de vakbonden en de verkrijger de arbeidsvoorwaarden kunnen aanpassen als dit nodig is voor het behoud van werkgelegenheid binnen de onderneming. Werknemers die geen arbeidsovereenkomst aangeboden krijgen van de verkrijger, worden niet gehouden aan een eventueel met de gefailleerde werkgever overeengekomen concurrentiebeding.

Daarnaast is in de nieuwe regeling opgenomen dat de voormalige werkgever, anders dan in geval van een gewone overgang van onderneming, niet hoofdelijk aansprakelijk is naast de verkrijger voor de verplichtingen voortvloeiend uit de arbeidsovereenkomst die zijn ontstaan voor het moment van de overgang. Ook gaan de schulden van voor de overgang voortvloeiend uit de arbeidsovereenkomsten niet over op de verkrijger. De werknemers kunnen voor dergelijke vorderingen terecht bij het UWV, net als nu het geval is.

Het wetsvoorstel bepaalt tot slot dat de ondernemingsraad en de personeelsvertegenwoordiging een adviesrecht hebben over de totstandkoming van de overgang van onderneming in faillissement. Op dit adviesrecht zal een aangepast regime van toepassing zijn.

Vervolg

Het concept wetsvoorstel heeft inmiddels ter consultatie gelegen. Door verschillende partijen zijn belangrijke bezwaren geuit tegen de voorgestelde regeling. Het is daarom nog onbekend of, in hoeverre en wanneer de regeling wet wordt.

Publicatiedatum: 30 januari 2020