Specialist in arbeidsrecht

Loondoorbetaling

Sinds 1 januari 2020 geldt: ‘geen arbeid, wel loon, tenzij’. Komt het niet verrichten van de arbeid voor rekening van de werkgever, dan moet het loon worden doorbetaald, minus de onkosten die de werknemer bespaart. Lees verder

Thuiswerken

Een werknemer heeft niet het recht om thuis te werken. Dit neemt niet weg dat er uitzonderlijke situaties denkbaar zijn waarin van een werknemer niet kan worden verwacht dat hij naar zijn werk gaat. Lees verder

NOW 1.0 subsidie vaststellen

Heeft u als werkgever een voorschot ontvangen onder de NOW over de maanden maart, april en mei 2020? Vraag dan de definitieve berekening van de subsidie aan via het digitale formulier bij het UWV. Lees verder

Loonstop tijdens ziekte

Een werknemer heeft tijdens ziekte recht op loon. Hier bestaat een aantal uitzonderingen op. Zo heeft een werknemer geen recht op loon zolang hij weigert mee te werken aan redelijke voorschriften van de werkgever. Lees verder

Corona geen reden voor ontslag met onmiddellijke ingang

Een financiële penibele situatie als gevolg van de Coronacrisis betekent niet dat een arbeidsovereenkomst per direct kan worden beëindigd. Lees verder

Het zwaarwichtig belang bij eenzijdige wijziging

De werkgever moet bewijzen dat hij een zwaarwichtig belang heeft bij de wijziging van de arbeidsovereenkomst. De Hoge Raad heeft bepaald hoe deze toets moet worden toegepast. Lees verder

Wet WIEG

De Wet invoering extra geboorteverlof (Wet WIEG) breidt het recht op adoptie-, pleegzorg- en geboorteverlof (ook wel vaderschapsverlof of partnerverlof) uit. Een overzicht van de wijzigingen op een rij. Lees verder

Voor welke noodmaatregel komt de ondernemer in aanmerking?

16 april 2020 - Naar aanleiding van de Coronacrisis is er een noodpakket geïntroduceerd. Een stroomschema om te bepalen van welke regeling gebruik kan worden gemaakt. Lees verder

Maatregelen Coronacrisis voor ondernemers

14 april 2020 - In verband met de Coronacrisis worden er sinds maart 2020 verschillende noodmaatregelen genomen en uitgewerkt ter ondersteuning van ondernemers. Lees verder

WW-premiedifferentiatie

Sinds de inwerkingtreding van de Wab per 1 januari 2020 geldt de WW-premiedifferentiatie naar de aard van het contract. Dit houdt in dat over het loon van werknemer met een vaste arbeidsovereenkomst een lage WW-premie wordt betaald. Lees verder

Artikel: Dicteert de ontslaggrond (toch) de vergoeding?

Dinsdag 25 februari 2020 is het artikel ‘Dicteert de ontslaggrond (toch) de vergoeding?’, geschreven door Willemijn Lenders, in het Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk verschenen. Lees verder

Bedrog en vernietiging van de arbeidsovereenkomst

Op 7 februari 2020 heeft de Hoge Raad zich gebogen over de vraag of een werkgever een arbeidsovereenkomst mag vernietigen vanwege bedrog van de werknemer. Lees verder

De opdrachtgeversverklaring: vervolg maatregelen zelfstandigen

In navolging op de brief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 juni 2019, is op 22 november nadere informatie verstrekt over de opdrachtgeversverklaring. Lees verder

De Hoge Raad beslist over het slapend dienstverband

De Hoge Raad over het slapend dienstverband: de werkgever dient in beginsel in te stemmen met een voorstel van de werknemer tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Lees verder

Wetsvoorstel overgang van onderneming in faillissement

Uitgangspunt van het wetsvoorstel is dat de werknemers van de gefailleerde onderneming bij de verkrijgende onderneming in dienst treden in geval van een overgang van onderneming. Lees verder

Slapend dienstverband opnieuw wakker geschud

Op 29 juli 2019 oordeelde de kantonrechter Arnhem dat het slapend houden van het dienstverband in deze specifieke omstandigheden in strijd is met het goed werkgeverschap. Lees verder

De h-grond na Expat/Shell

De Hoge Raad heeft zich in de Expat/Shell-beschikking nader uitgelaten over de h-grond. In de lagere rechtspraak is een aantal keer naar deze uitspraak verwezen in het kader van een ontbindingsverzoek. Lees verder

Minimumloon per 1 juli 2019

Per 1 juli 2019 is de minimumloonleeftijd verlaagd naar 21 jaar (voorheen 23 jaar). Voor werknemers van 15 tot 21 jaar geldt een minimumjeugdloon. De bedragen van het minimum(jeugd)loon zijn per voornoemde datum verhoogd. Lees verder

Maatregelen zelfstandigen

Op 24 juni 2019 heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Tweede Kamer een brief gestuurd met een nieuwe uitwerking van maatregelen voor het werken als zelfstandige ter invulling van het regeerakkoord. Lees verder

Gezichtspunten verbetertraject

De Hoge Raad heeft geoordeeld over het vereiste dat de werkgever de werknemer in voldoende mate in de gelegenheid moet hebben gesteld zijn functioneren te verbeteren voor ontbinding op grond van disfunctioneren. Lees verder

Wet Arbeidsmarkt in balans

Het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (‘de Wab’) is op 28 mei 2019 aangenomen door de Eerste Kamer. Deze wet bevat verschillende wijzigingen om de balans tussen flexibele en vaste arbeid te verbeteren. Lees verder

Kolom-beschikking

Medio september 2018 oordeelde de Hoge Raad dat in het geval de werkgever het initiatief neemt de arbeidsovereenkomst gedeeltelijk te beëindigen, de werknemer recht heeft op een pro rata transitievergoeding. Lees verder